+4 = 5 

ㄗㄨˋtsú

  1. 領導itㄍㄚkaㄐㄧtsiㄗㄨˋtsú

  2. 當事人所有權ㄎㆦˋㄗㄨˋkhóo‑tsúㄘㄨ˪ㄗㄨˋtshù‑tsú

  3. 接待別人相對ㄅㄧㄣpinㄗㄨˋtsúㄐㄧㄣ˫tsīnㄏㄨㄢhuan

  4. 基督信仰信仰中心耶穌ㄍㆰˋㄒㄧㄚ˫kám‑siāㄗㄨˋTsú