+4 = 6 

ㄍㄚka

  1. 動詞特定動詞形成完整可能語言殘留所以一般固定其他漢字組成固定詞彙ㄍㄚㄌㄨㄣˋㄙㄨㄣˋka‑lún‑súnㄍㄚㄌㄠㆷ̇ka‑la̍uh西

+4 = 6 

ㄍㄠkau

  1. ㄇㄧㆷ̇ㄍㄧㆩ˫Mi̍h‑kiānnㄍㄠkauㄏㆦ˫ㄌㄧˋhōo‑‑lí西ㄍㄠkauㄐㆪˊtsînnㄍㄠㄨㆩ˫kau‑uānnㄍㄠㄉㄞ˪kau‑tài

  2. 往來互動ㄍㄠㄅㄨㆤˊkau‑puê往來ㄍㄠkauㄌㄨˋㄅㄧㄥˊㄧㄨˋlú‑pîng‑iú

  3. 買賣ㄍㄚ˫kāiㄍㄠㄍㄨㄢkau‑kuan西ㄍㄠㆶ̇kau‑i̍k

  1. 時間地點狀態相會地方ㄘㄨㄣtshunㄏㄚ˫hāㄐㄧtsiㄍㄠkauㄍㄠkauㄍㄞ˪kài

  1. 同時ㄏㆲˋhong‑úㄍㄠkauㄍㄚka

+4 = 6 

ㄍㄧㄠkiau

  1. 地區用法Iㄒㄧㆫ˫ㆠㆤsiūnn‑behㄍㄧㄠkiauㄌㄧˋlíㄗㄜ˪tsòㄅㄧㄥˊㄧㄨˋpîng‑iú朋友