+0 = 2 

ㆢㄧㄣˊjîn
lînㄌㄧㄣˊ

  1. 智慧使用語言進行思維溝通製造使用工具高等動物ㆢㄧㄣˊㄌㄨㄧ˫jîn‑luī

  1. 有關ㆢㄧㄣˊㄐㄧㄥˊjîn‑tsîngㆢㄧㄣˊㄙㄨ˫jîn‑sū

  1. 特徵ㄒㄧㄥ˪ㆢㄧㄣˊsìng‑jînㄍㄨㄣㆢㄧㄣˊkun‑jîn

+0 = 2 

ㄌㄤˊlâng

  1. 智慧使用語言進行思維溝通製造使用工具高等動物做牛著拖,做人著磨。做人生活折磨

  2. 人家ㄇㄞ˪Màiㄍㄚ˫kāㄌㄤˊlângㄍㆲˋkóng!別人ㄏㆦ˫hōoㄌㄤˊlângㄎㄨㆩ˪ㆠㄜˊkhuànn‑bô別人

  3. 特徵ㄏㄜˋhóㄌㄤˊlângㄊㄚㆶ̇ㄘㆤㄌㄤˊtha̍k‑tsheh‑lâng讀書ㄉㄧㆲㄌㄤˊtiong‑lâng

  1. 自己ㄌㄤˊLâng˫ㄍㄨㄢˋㄌㄚm̄‑kuán‑‑lah!不管

  1. 有關個性身體狀況Iㄌㄤˊlângㄐㄧㄣtsinㄏㄜˋhóㄌㄤˊlângㆠㄜˊbôㄙㆲˋㄎㄨㄞ˪sóng‑khuài身體