+2 = 4 

ㆢㄧㄣˊjîn
lînㄌㄧㄣˊ

  1. 中心思想寬恕ㆢㄧㄣˊㄐㄧㄚˋjîn‑tsiá

  2. 核心物體核心ㄏㆤˊㆢㄧㄣˊhê‑jînㆠㄚㆶ̇ㄐㄧㄨㆢㄧㄣˊba̍k‑tsiu‑jînㄋㆭ˫ㆢㄧㄣˊnn̄g‑jîn

  1. 精華ㆣㄨㄚˋGuáㄍㄧㄥˋˊkíng‑‑êㄌㄤˊlângㄌㆲˋlóngㄒㄧ˫sīㆢㄧㄣˊㆢㄧㄣˊㆢㄧㄣˊˊjîn‑jîn‑jîn‑‑ê挑選優秀

  2. 結實飽滿(pá-jîn)​ㄐㄧTsitㄌㄧㄚㆴ̇lia̍pㄊㆦˊㄉㄠ˫thôo‑tāuㄐㄧㄣtsinㆢㄧㄣˊjîn飽滿