+5 = 7 

ㄏㄜˊhô

  1. 什麼。ㄏㄜˊhôㆢㄧㄣˊjînㄏㄜˊhôㄙㄨ˫sū

  2. 什麼。ㄏㄜˊㄅㄧhô‑pit

  3. ㄏㄜˊhôㄏㆲㄒㄧㄣˊhong‑sînㄒㄧㄥ˪sìng某人神通廣大意思

  1. ㄏㄜˊㄒㄧㄢㄍㆦHô‑sian‑koo