+6 = 8 

ㄍㄧㄥking

  1. 招認經由審問其他方法使案情)​。Iㄍㄧㄥㄘㄨking‑tshutㄐㄧㄣtsinㄗㆤ˫tsēㄌㄤˊlâng

  1. ㄏㄨㄢˋㄍㄧㄥhuán‑kingㆢㄧㄣ˫jīnㄍㄧㄥking承認

+6 = 8 

ㄍㄧㄥ˪kìng

  1. 祭祀物品祖先ㄍㄧㄥ˪kìngㄊㆪㄍㆲThinn‑kong天公ㄍㄧㄥ˪kìngㄙㄨ˪sùㄍㄜˋkó