+11 = 13 

ㄒㄧㆲsiong

  1. 地方ㆣㄧㆰ˫ㄒㄧㆲgiām‑siongㄉㄤ˫ㄒㄧㆲtāng‑siong

  1. ㄐㄧㄚㆷ̇tsia̍hㄐㄧㄨˋtsiúㄒㄧㆲsiongㄍㄨㆩkuann

+11 = 13 

ㄒㄧㆫsiunn

  1. 過分ㄌㄧˋLíㄍㆲˋㄨㆤ˫kóng‑uēㄒㄧㆫsiunnㄍㄨㆤ˪ㄏㄨㄣ˫kuè‑hūn過分ㄒㄧㆫsiunnㄍㄧㆰˊkiâm