+12 = 14 

ㄏㄧㄠhiau

  1. 原本物體外力ㄅㄤˋPang‑áㄏㄧㄠㄎㄧ˪hiau‑‑khì‑‑ah

  2. ㄏㄧㄠhiauㄊㆦˊthôo動土

  3. 背約ㄌㄢˋLán˫ㄊㄤm̄‑thangㄏㄧㄠㄌㄤˊhiau‑‑lâng不可背約失信ㄏㄧㄠㄒㄧㆬhiau‑sim變心

背約