+4 = 6 

ㄍㄚ˫kā

  1. 用來加強語氣ㄌㄧˋLíㄍㄚ˫kāㆣㄨㄚˋguá˫ㄍㄧ˪ㄌㆤkì‑‑leh!

  2. ㆣㄨㄚˋGuáㄍㄚ˫kāㄌㄧˋlíㄍㆲˋkóng

  3. ……。ㄍㄚ˫Kāiㄉㄠ˪tàuㄗㄜ˪tsò幫忙

  4. 省略不變調ㄍㄚ˫Kāㄅㄤˊㄍㄧㄥpâng‑kingㄅㄧㆩ˪ㄅㄧㆩ˪ㄌㆤpiànn‑piànn‑‑leh房間一下ㄍㄚ˫Kāiㄅㄤ˪pàngㆠㆤ˫ㄍㄧ˪bē‑kì

+4 = 6 

ㄍㄤ˫kāng

  1. ㄏㄧHitㄏㄤ˫hāngㄉㄞ˫ㄐㄧ˪tāi‑tsìiㄍㄤ˫kāngㆣㄨㄚˋguáㄍㆲˋkóng‑‑ah

  1. 作弄ㄌㄧˋLíㄇㄞ˪màiㄎㄧ˪khìㄍㄤ˫kāng‑‑i

+4 = 6 

ㄍㄧㆲ˫kiōng

  1. 合計總計ㄐㄧㄚˊTsia‑êㄐㆪˊtsînnㆣㄧㄚㆷ̇gia̍hㄍㄧㆲ˫ㄍㄧㆲ˫ㄌㆤkiōng‑kiōng‑‑leh˫ㄐㄧㆵ̇tsi̍tㄑㄧㄥtshingㄎㆦkhoo金額總計ㄗㆲˋㄍㄧㆲ˫tsóng‑kiōng

  1. ㄍㄧㆲ˫ㄉㆲˊkiōng‑tôngㄍㆲㄍㄧㆲ˫kong‑kiōng

  1. 共產ㄉㄧㆲㄍㄧㆲ˫Tiong‑kiōngㄍㄧㆲ˫ˋa‑kiōng‑‑á民間大陸對岸