+3 = 5 

ㄉㄤtang

  1. 四季ㄉㄤㄊㆪtang‑thinnㄉㄤㄙㄨㄣˋtang‑sún

  1. 計算單位代表時間ㄐㄧㆵ̇tsi̍tㄉㄤtang

  1. 年頭收成狀況ㄏㄜˋhóㄋㄧˊㄉㄤnî‑tang農作物收成

  2. 農作物收成ㄒㄧ˪sìㆣㄨㆤㆷ̇gue̍hㄉㄤtang