+7 = 9 

ㄐㄧㄢˊtsiân

  1. 位置正面ㆣㄢˋㄐㄧㄢˊgán‑tsiânㄐㄧㄢˊㄏㆲtsiân‑hong

  1. 時間次序較早ㄐㄧㄢˊㄧㄣㄏㄧㄜ˫ㄍㄜˋtsiân‑in‑hiō‑kóㄐㄧㄢˊㄎㄜtsiân‑kho犯罪記錄

+7 = 9 

ㄐㄧㄥˊtsîng

  1. 位置正面ㄊㄠˊㄐㄧㄥˊthâu‑tsîng

  1. 時間次序較早ㄙㆩsannㄍㄤkangㄐㄧㄥˊtsîngㄙㄨ˫ㄐㄧㄥˊsū‑tsîng事先