+2 = 4 

ㄏㄨㄚhua

  1. ㄏㄨㆤˋHuéㄏㄨㄚㄎㄧ˪hua‑‑khì‑‑ah!表示感嘆

  2. 病情嚴重死亡ㄍㆲA‑kongˊㄅㆥ˫pēnnㄉㄤ˫tāngㄍㄚkahㄍㄧㆲ˫ㄍㄧㆲ˫ㆠㆤkiōng‑kiōng‑behㄏㄨㄚㄎㄧ˪hua‑‑khì‑‑ah!嚴重

+2 = 4 

ㄏㄨㄚ˪huà

  1. 分解ㄏㄨㄚ˪ㄊㆰˊhuà‑thâmㄏㄨㆤˋㄏㄨㄚ˪hué‑huà

  2. 化解ㄉㄨㄚ˫Tuāㄙㄨ˫sūㄏㄨㄚ˪huàㄒㄧㄜˋsióㄙㄨ˫sūㄒㄧㄜˋsióㄙㄨ˫sūㄏㄨㄚ˪huàㆠㄜˊbôㄙㄨ˫sū大事盡量化解小事小事盡量化解

  3. 消除ㄏㆲㄏㆦ˫Hong‑hōoㄎㄨㄞ˪khuàiㄍㄨㆤ˪kuèㆣㄧㄢˊㆣㄧˋgiân‑gíohㄏㄨㄚ˪huà風雨過去言語消除