+4 = 7 

ㄊㄨㄣthun

  1. 咀嚼整個ㄊㄨㄣthunㄋㄨㄚ˫nuāㄊㄨㄣthunㄧㄜㆷ̇ˋio̍h‑á

  2. ㄐㄧTsitㄉㄧㄠˊtiâuㄐㆪˊtsînnㄒㄧ˫sīiㄊㄨㄣㄎㄧ˪ˊthun‑‑khì‑‑ê

  3. 忍耐ㄐㄧTsitㄎㄠˋkháuㄎㄧ˪khìㆣㄨㄚˋguáㄊㄨㄣthunㆠㆤ˫ㄌㄜㆷ̇ㄎㄧ˪bē‑lo̍h‑‑khì口氣

  4. 合併ㄐㄧㄣˊㄍㆦTsîn‑kokㄊㄨㄣthunㄌㄧㆦㆶ̇lio̍kㄍㆦkokㄅㄧㄥ˪ㄊㄨㄣpìng‑thun