+5 = 8 

ㆠㄧㄥ˫bīng

  1. 指示ㄏㆲ˫hōngㆠㄧㄥ˫bīng接受尊長命令

  2. 宿命運ㄊㄧㄢㆠㄧㄥ˫thian‑bīng上天安排宿命

  1. 指定指派ㆠㄧㄥ˫ㄉㆤˊbīng‑tê題目

+5 = 8 

ㄇㄧㄚ˫miā

  1. 宿命運Iㄒㄧㆵ̇ㄗㄞ˫si̍t‑tsāi˫ㄍㄠ˪ū‑kàuㄏㄜˋㄇㄧㄚ˫hó‑miā

  2. ㄉㆤˋㄇㄧㄚ˫té‑miā壽命