+10 = 13 

ㄌㄚlap

  1. ㄌㄚㄌㄜㆷ̇ㄌㄞˊlap‑‑lo̍h‑lâi

+10 = 13 

ㄊㄚthap

  1. ㆠㄚㆶ̇ㄐㄧㄨba̍k‑tsiuㄊㄚㄌㄜㆷ̇thap‑‑lo̍h

  2. ㄊㄚㄅㄨㄣˋthap‑pún

  3. 補足不足ㄒㄧㄜㄊㄚsio‑thap

  4. 西ㄋㆭ˫Nn̄gㄉㄧㄥˋtíngㆠㄜ˫ˋbō‑áㄊㄚthapㄗㄜ˪ㄏㄨㆤˋtsò‑hué