+11 = 14 

ㄉㄧㆰ˫tiām

  1. 下面西ˋㄉㄧㆰ˫í‑tiāmㄗㆤ˫ㄉㄧㆰ˫tsē‑tiām

  1. 植物種子入土ㄉㄧㆰ˫tiāmㄌㄧㄥˊㆣㄧㄥˋlîng‑gíngㄐㄧˋtsí龍眼ㄉㄧㆰ˫tiāmㄏㄢㄐㄧˊhan‑tsî番薯