+1 = 4 

ㄊㄧㄢthian

  1. 地球周圍空間宗教世界ㄊㄧㄢㄎㆲthian‑khongㄊㄧㄢㄉㆲˊthian‑tông

  2. 自然宇宙萬物主宰ㄙㄨㄣ˫Sūnㄊㄧㄢㄐㄧㄚˋthian‑‑tsiáㄗㄨㄣˊtsûnㆣㄧㆶ̇gi̍kㄊㄧㄢㄐㄧㄚˋthian‑‑tsiáㆠㆲˊbông

  1. 天堂ㄊㄧㄢㄒㄧㄣˊthian‑sîn

  1. 日子ㄊㄧㄢㄊㄧㄢthian‑thian

  1. 自然天生人為ㄊㄧㄢㄗㄞthian‑tsaiㄊㄧㄢㄒㄧㄥ˪thian‑sìng

+1 = 4 

ㄊㆪthinn

  1. 地球周圍空間宗教世界ㄊㆪㄉㄧㄥˋthinn‑tíng

  2. 自然宇宙萬物主宰人咧做,天咧看。有神不可虧心

  3. 氣候ㄌㄜㆷ̇ㄏㆦ˫ㄊㆪlo̍h‑hōo‑thinn