+1 = 4 

ㄊㄞ˪thài

  1. 很、非常極度ㄊㄞ˪thàiㄌㄧ˫ㄏㄞ˫lī‑hāi非常厲害

  1. 長輩尊貴尊稱ㄊㄞ˪ㄏㄨㆢㄧㄣˊthài‑hu‑jîn時候他人母親尊稱ㄊㄞ˪ㄏㄧㄜ˫thài‑hiō尊稱皇帝母親