+4 = 7 

ㄫㆤngeh

  1. 用來物品工具ㄏㄨㆤˋㄫㆤhué‑ngeh

  1. 西˪Àiㄐㄧㄚㆷ̇tsia̍hㄒㄧㆩˋsiánnㄍㄚㄍㄧ˫ka‑kīㄫㆤngeh吃什麼自己ㄫㆤngehㄘㄞ˪tshài