+3 = 6 

ㄏㄜˋhó

  1. 表示贊成許可ˋㄋㆤÁn‑neㄏㄜˋhó!

  1. 相對正面形容Iㄗㄜ˪ㄌㄤˊtsò‑lângㄐㄧㄣtsinㄏㄜˋhóㄏㄜˋㄇㄧㄚ˫hó‑miā

  1. 表示程度容易效果ㄏㄜˋhóㄗㄜ˪tsò容易ㄏㄜˋㄑㄧㄜ˪hó‑tshiòㄏㄜˋhóㄗㆤ˫tsē起來

  1. 優點好處˫ㄏㄜˋhóㆠㄜˊbôㆠㄞˋbái好處

  1. 表示完成結束ㄅㆥ˫Pēnnㄏㄜˋㄎㄧ˪hó‑‑khì‑‑ah痊癒ㄍㆲㄎㄜ˪Kong‑khòㄒㄧㄚˋsiáㄏㄜˋhó‑‑ah功課

  2. 表示應該可以ㄏㄜˋHóㄌㄞˊlâiㄉㆭˋtńg‑‑ah

+3 = 6 

ㄏㆧ˪hònn

  1. ㄏㆧ˪ㄍㄧˊhònn‑kîㄏㆧ˪ㄏㄧㄢˊhònn‑hiân好奇