+5 = 8 

ㄉㄧㆩ˫tiānn

  1. 停止ㄒㄧㆬㄗㆲ˫Sim‑tsōngㄍㄧㆲ˫ㆠㆤkiōng‑behㄉㄧㆩ˫ㄎㄧ˪tiānn‑‑khì心臟停止

  1. 平靜ㄧㄥˋÍngㄎㄚkhahㄉㄧㆩ˫tiānn‑‑ah比較平靜ㄒㄧㆬㄊㄠˊsim‑thâuㄌㄧㄚㆷ̇lia̍hㄏㆦ˫hōoㄉㄧㆩ˫tiānn

  2. ㄍㆲˋkóngㄏㆦ˫hōoㄉㄧㆩ˫tiānn約定

  1. 婚姻預約信物聘禮ㄙㄤ˪ㄉㄧㆩ˫sàng‑tiānn聘禮退ㄊㆤ˪ㄉㄧㆩ˫thè‑tiānn退聘禮表示退婚

  1. ㄉㄧㆩ˫tiānnㄏㄨㆤ˪huè

+5 = 8 

ㄉㄧㄥ˫tīng

  1. ㄉㄧㄥ˫tīngㄍㄨㄧㄍㄧˋkui‑kíㄉㄧㄥ˫tīngㄒㄧˊㄍㄢsî‑kanㄉㄧㄥ˫tīngㄉㆤ˫ㄉㄧㆰˋtē‑tiám

  2. ㄉㄧㄥ˫ㄗㄨㆤ˫tīng‑tsuē