+3 = 6 

ㄙㄨㄣˊsûn

  1. 往來檢查ㄍㄠKauㄎㄜˋㄑㄧ˪ㄉㄨㆩˋkhó‑tshì‑tuann‑áㄐㄧㄣ˪ㄐㄧㄥˊtsìn‑tsîng˪àiㄙㄨㄣˊㄙㄨㄣˊㄌㆤsûn‑sûn‑‑leh考卷檢查檢查ㄙㄨㄣˊsûnㄗㄨㄧˋㄌㆦ˫tsuí‑lōo情形

  1. 紋路線條ㄨㆤ˫uēㄙㄨㄣˊsûn線條

  2. ㄉㄧㄥˊㄙㄨㄣˊtîng‑sûn

  1. 計算痕跡單位ㄨㆤ˫uēㄐㄧㆵ̇tsi̍tㄙㄨㄣˊsûn痕跡