+2 = 5 

ㄅㆥˊpênn
pînnㄅㆪˊ

  1. 平坦表面ㄅㆥˊㄅㆦpênn‑poo平地

  2. 上下ㄅㆥˊㄑㄧㄨˋpênn‑tshiúㄅㆥˊpênnㄉㄤ˫tāng

  3. 形容穩定ㄏㆲㄧㄥˋHong‑íngㄎㄚkhahㄅㆥˊpênn‑‑ah比較

  4. 平均ㄅㄨㄣpunㆠㆤ˫bēㄅㆥˊpênn不平

+2 = 5 

ㄅㄧㆩˊpiânn

  1. 聲調ㄅㄧㆩˊpiânnㄒㄧㆲˋsióngㄎㄧ˪khìㆢㄧㆴ̇ji̍p

+2 = 5 

ㄅㄧㄥˊpîng

  1. ㄌㆦ˫lōoㄍㄧㄢ˪kiànㄅㄨputㄅㄧㄥˊpîng