+4 = 7 

ㄎㄨㄞ˪khuài

  1. 迅速ㄒㄧˊㄍㄢSî‑kanㄍㄨㆤ˪kuèㄌㄧㄠˋliáuㄐㄧㄣtsinㄎㄨㄞ˪khuài時間ㄎㄨㄞ˪khuàiㄌㄠ˫lāu

  1. 容易ㆷ̇O̍hㄙㄞˋㄑㄧㄚsái‑tshiaㆠㄜˊbôㄏㄧㄚhiahㄎㄨㄞ˪khuài開車容易ㄎㄨㄞ˪khuàiㄆㆮˋpháinn容易

  1. 輕鬆ㄙㆲˋㄎㄨㄞ˪sóng‑khuàiㄎㄧㄣㄎㄨㄞ˪khin‑khuài