+7 = 10 

ㆠㄚbat

  1. 明白ㄗㄜ˪ㄌㄤˊTsò‑lângㄉㄜ˫tō˪àiㆠㄚbatㄉㄜ˫ㄌㄧˋtō‑lí做人道理

  2. ㄐㄧTsitˊㄌㄤˊlângㄌㄧˋlíㄍㆰˋkámㆠㄚbat‑‑i?個人嗎?

  1. ㆣㄨㄚˋGuáㆠㄚbatㄊㄧㆩㄍㄨㆤ˪thiann‑kuèㄅㆤㆷ̇ㄘㄚㆵ̇ㄑㄧˋPe̍h‑tsha̍t‑tshit‑‑áˊㄍㆦ˪ㄙㄨ˫kòo‑sū白賊故事