+13 = 16 

ㄆㄧㄚㆶ̇phia̍k

  1. ㄆㄧㄚㆶ̇phia̍kㄑㄧㄨ˫ㄌㄧㄥtshiū‑ling

  1. 聲音ㆣㄨㄚˋGuáㄍㄢㄋㄚkan‑naㄊㄧㆩㄉㄧㄜㆷ̇thiann‑tio̍hㄆㄧㄚㆶ̇phia̍kㄐㄧㆵ̇tsi̍tㄒㄧㆩsiannㄏㄨㆤˋhuéㄉㄜ˫tōㄉㄜㆷ̇ㄎㄧˋㄌㄞˊto̍h‑‑khí‑lâi‑‑ah起來