+8 = 11 

ㄍㆰˋkám

  1. 膽識ㄧㆲˋㄍㆰˋióng‑kám

  1. ㄌㄧˋLíㄍㆰˋkámㆠㄜˊbôㆠㆤbehㄎㄧ˪khì?嗎?

  2. 疑問ㄌㄧˋLíㄍㆰˋkámㆠㆤbehㄎㄧ˪khì?嗎?

+8 = 11 

ㄍㆩˋkánn

  1. 膽識ㄌㄧˋLíㄐㄧㆩˊtsiânnㄍㆩˋㄋㆤkánn‑‑neh!ㄐㄧTsitㄎㄨㄢˋkhuánㄉㄞ˫ㄐㄧ˪tāi‑tsìㄌㄧˋlíㄍㄧㄥ˪ㆢㄧㄢˊkìng‑jiânㄗㄜ˪tsò˫ㄘㄨㄌㄞˊtshut‑‑lâi!大的竟然出來

難道