+11 = 16 

ㄐㄧㄥˋtsíng

  1. 招募ㄐㄧㄥˋtsíngㄅㄨㄣˋpúnㄐㄧㄥˋtsíngㄏㄧ˪ㄅㄢhì‑pan戲班

  2. ㄐㄧㄥˋtsíngㄍㆤㄏㄨㆤˋke‑hué

  1. 完全全部ㄨㄢˊㄐㄧㄥˋuân‑tsíngㄐㄧㄥˋㄍㄜ˪tsíng‑kò

  1. 調ㄉㄧㄠˊㄐㄧㄥˋtiâu‑tsíngㄐㄧㄥˋㄌㄧˋtsíng‑lí