+5 = 9 

ㆷ̇a̍h

  1. 何必反問表示疑問ㄌㄧˋLíㆷ̇使ㄙㄞˋa̍h‑sáiㄍㆲˋkóng?ㄌㄧˋLíㆷ̇ㄉㄧㄜㆷ̇a̍h‑tio̍hˋㄋㆤán‑neㄗㄜ˪tsò?何必

  2. 表示強調語氣ㄐㄧTsitㄐㄧㆲˋtsióngㄉㄞ˫ㄐㄧ˪tāi‑tsìㄌㄧˋlíㆷ̇a̍hㄍㆩˋkánnㄗㄜ˪tsò?ㄗㆤTseㆷ̇ㄉㄧㄜㆷ̇a̍h‑tio̍hㄍㆲˋkóng?