+2 = 6 

ㄧㄨˋiú

  1. 事實狀況正面存在(bû)​相對ㄧㄨˋㄏㄢ˫iú‑hānㄧㄨˋiúㆠㄧㄥˊbîngㆠㄨˊbûㄒㄧㆵ̇si̍t

  2. ㄙㆦˋㄧㄨˋsóo‑iúㄍㄧㆲ˫ㄧㄨˋkiōng‑iú

+2 = 6 

˫

  1. 具備取得I˫ㄙㆩsannㄍㄧㄥkingㄘㄨ˪tshùㆣㄨㄚˋGuá˫ㄉㄧㄢ˫ㄋㄠˋtiān‑náu

  2. 事實狀況正面存在(bô)​相對ㄐㄧㄣtsin˫ㄐㆪˊū‑tsînn˫ㄉㆤ˫ㄉㄤ˫tē‑tāng

  1. 過去發生I˫ㄎㄧ˪khìㄍㄨㆤ˪kuèㆢㄧㆵ̇ㄅㄨㄣˋJi̍t‑pún過日

  1. 存在事實強調I˫ㄉㆤtehㄙㆤˋséㄨㆩˋㄌㄚuánn‑‑lah!確實

  1. 動詞動詞……)​表示動作達到效果ㄊㄧㆩ˫thiann‑ū

  2. 動詞動詞表示達成目標Iㄉㄞ˫ㄏㄚㆶ̇tāi‑ha̍kㄎㄜˋkhó˫ㄉㄧㄠˊtiâu!大學