+0 = 4 

ㆠㄚㆶ̇ba̍k

  1. 植物ㄑㄧㄨ˫ㆠㄚㆶ̇tshiū‑ba̍k

  2. 木工ㄗㄜ˪ㆠㄚㆶ̇ˊtsò‑ba̍k‑‑ê木匠

  3. 物質古代構成萬物基本元素

+0 = 4 

ㆠㆦㆶ̇bo̍k

  1. 植物ㄑㄧㄨ˫ㆠㆦㆶ̇tshiū‑bo̍kㄊㄜˊthôㆠㆦㆶ̇bo̍k

  2. 材料ㆠㆦㆶ̇ㄗㄞˊbo̍k‑tsâi

  3. ㆢㄧㆴ̇ㆠㆦㆶ̇ji̍p‑bo̍k屍體

  4. 物質古代構成萬物基本元素