+4 = 8 

ㄉㄤtang

  1. 方位西相對ㄉㄤㄅㄧㄥˊtang‑pîng東方

  1. 西形容ㄏㄧㆰˊㄉㄤㄏㄧㆰˊ西ㄙㄞhiâm‑tang‑hiâm‑saiㄒㄧㆫ˫ㄉㄤㄒㄧㆫ˫西ㄙㄞsiūnn‑tang‑siūnn‑sai

+4 = 8 

ㄉㆲtong

  1. 方位西相對ㄨㄢˋㄉㆲuán‑tong稱呼東部各國

  1. 主人ㄉㄧㆰ˪ㄉㆲtiàm‑tong店主

  1. 分的利益提供場所ㄉㆲTongㄍㄨㄚ˪kuàㄅㄨㄚㆷ̇pua̍hㄒㄧˋsíㄎㄚkhahㄎㄨㆪ˪ㄨㄚㆷ̇khuìnn‑ua̍h抽頭有時加入最後甚至不如