+9 = 13 

ㄏㄧㄜhioh

  1. 休息停止ㄗㄜ˪Tsòㄐㄧㆵ̇tsi̍tㆢㄧㆵ̇ji̍tㄏㄧㄜhiohㄐㄧㆵ̇tsi̍tㆢㄧㆵ̇ji̍tㆠㆤbehㄗㄜ˪tsòㄍㄠ˪kàuㄉㄤㄒㄧˊtang‑sî?休息什麼時候

休息停睏歇睏
休息