+9 = 13 

ㄏㄨㆤ˪huè
hèㄏㆤ˪

  1. 計算年齡單位ㄐㄧㆵ̇tsi̍tㄏㄨㆤ˪huèㄋㆭ˫nn̄gㄏㄨㆤ˪huè

  1. 年紀ㆣㄨㄚˋGuáㄅㄧˋpíㄌㄧˋlíㄎㄚkhahㄗㆤ˫tsēㄏㄨㆤ˪huè年紀

+9 = 13 

ㄙㄨㆤ˪suè

  1. ㄏㄧㆲㄙㄨㆤ˪hiong‑suè凶年

  1. 計算年齡單位ㆠㄢ˫ㄙㄨㆤ˪bān‑suè

  1. 神明稱呼ㄑㄧㄢㄙㄨㆤ˪tshian‑suèㄊㄞ˪ㄙㄨㆤ˪thài‑suè

年紀