+5 = 8 

ㄆㄠ˪phàu

  1. 水沖調ㄆㄠ˪phàuㆣㄨˊㄌㄧㄥgû‑lingㄆㄠ˪phàuㄉㆤˊtê

  1. 計算茶葉單位ㄉㆤˊTêㆠㆤbehㄏㄜˋhóㄌㄧㆬlimㄉㄧㄜㆷ̇tio̍hㄉㆤ˫ㆢㄧ˫tē‑jīㄆㄠ˪phàu

+5 = 8 

ㄆㄜpho

  1. 水面氣體ㄙㄚㆠㄨㄣˊsap‑bûnㄆㄜpho

  2. ㄍㆲˋkóngㄍㄚkahㄘㄨㄧ˪ㄍㄚtshuì‑kakㄗㄨㄢˊtsuânㄆㄜpho

+5 = 8 

ㄆㄜ˪phò

  1. 西起來ㄆㄜ˪ㄆㄜ˪phò‑phòㄆㄜ˪粿ㄍㄨㆤˋphò‑kué粿