+6 = 9 

ㄨㄚㆷ̇ua̍h

  1. 生存ㄐㄧTsitㆠㄨㆤˋbuéㄏㄧˊhîㄧㄠˋㄍㄜiáu‑kohㄨㄚㆷ̇ㄌㆤua̍h‑‑leh!

  1. 死板ㄊㄠˊㄎㄚThâu‑khakㄐㄧㄣtsinㄨㄚㆷ̇ua̍h!頭腦靈活

  2. 栩栩生動ㄨㆤ˫Uēㄍㄚkahㄐㄧㄣtsinㄨㄚㆷ̇ua̍h!生動

  3. ㄨㄚㆷ̇ㄧㆲ˫ua̍h‑iōng

  1. 活力ㄨㄚㆷ̇ㄊㄧㄠ˪ㄊㄧㄠ˪ua̍h‑thiàu‑thiàu

  2. ㄨㄚㆷ̇ㆠㆤua̍h‑behㄍㄨㆩˊㄒㄧˋkuânn‑‑sí