+5 = 9 

ㄗㄚ˪tsà

  1. 火藥裂開空中炸彈ㄏㆲㄗㄚ˪hong‑tsà

+5 = 9 

ㄗㄨㆩ˪tsuànn

  1. 高溫慢火肥肉油脂液體肪。Iㄍㄚ˫kāㄐㄧtsitㄉㆤ˪tèㄅㄨㄧˊpuîㄉㄧㆠㄚti‑bahㄊㆤㆷ̇the̍hㄎㄧ˪khìㄗㄨㆩ˪tsuànnㄉㄧㄧㄨˊti‑iû豬肉豬油

  2. ㄌㄧˋLíㄇㄞ˪màiㄍㄜkohㄗㄨㆩ˪tsuànn‑‑ah