+8 = 12 

ㆠㄜˊbô

  1. ㆠㄜˊbôㄐㆪˊtsînn

  1. 形容動詞ㆠㄜˊbôㄙㄨㄧˋsuíㆠㄜˊbôㄎㄧ˪khì

  2. 動詞達成目標ㄙㆤˋSéㆠㄜˊbôㄑㄧㄥㄎㄧ˪tshing‑khì

  1. 表示語氣轉折意思ㆠㄜˊBôㄌㄧˋlíㄒㄧ˫sīㆠㆤbehˋㄗㄨㆩˋán‑tsuánn?

  1. 疑問用來ㄌㄧˋLíㆠㄚbatㆠㄜˊi‑‑bô?嗎?˫ㄧㆩˋㆠㄜˊŪ‑iánn‑‑bô?嗎?

+8 = 12 

ㆠㄨˊbû

  1. ㆠㄨˊㄍㆦbû‑koo