+13 = 17 

ㄐㄧtsik

  1. 製成照明ㄉㄧㆰˋtiámㄐㄧtsik蠟燭ㄌㄚㆷ̇ㄐㄧla̍h‑tsik

  1. 計算單位ㄐㄧㆵ̇ㄅㄚTsi̍t‑pahㄐㄧtsikˊㄉㄧㄢ˫ㄏㄨㆤˋtiān‑hué燭光

+13 = 17 

ㄐㄧㆦtsiok

  1. 參見】tsik ㄏㆲˊhôngㄐㄧㆦtsiokㄏㄨㄚㄐㄧㆦhua‑tsiok