+0 = 4 

ㄅㄧㄥˊpîng

  1. 表示所在位置ㄐㄧtsitㄅㄧㄥˊpîngㄉㄤㄅㄧㄥˊtang‑pîngㄐㄧㆵ̇ㄅㄧㄥˊtsi̍t‑pîng一邊

  1. 整體ˊㄌㄞˊông‑lâiㄅㄧㄥˊpîng

  1. 計算西ㄐㄧㆵ̇tsi̍tㄅㄧㄥˊpîng西ㄒㄧㄍㄨㆤsi‑kue一片西瓜

  1. 漢字ㆠㆦㆶ̇bo̍kㆢㄧ˫ㄅㄧㄥˊjī‑pîng