+3 = 7 

ㄉㄧㄠˊtiâu

  1. 地方ㄍㆤㄉㄧㄠˊke‑tiâuㄉㄧㄉㄧㄠˊti‑tiâu

  1. 計算單位ㄐㄧㆵ̇tsi̍tㄉㄧㄠˊtiâuㄍㆤㄉㄧㄠˊke‑tiâu

  1. ㄉㄧㄠˊㄉㄧㆩˋtiâu‑tiánn食物

  1. 結合ㆣㄨㄚˋGuáˊㄐㄧㄥˋㄊㄠˊˋtsíng‑thâu‑áㄎㄧ˪khìㄏㆦ˫hōoㄍㆦˊˋkôo‑áㄌㄧㆰˊㄉㄧㄠˊㄌㆤliâm‑tiâu‑‑leh手指漿

  2. 癮頭ㄏㄨㄣHunㄐㄧㄚㆷ̇tsia̍hㄉㄧㄠˊㄌㆤtiâu‑‑leh˫ㄏㄜˋhóㄌㄧˋlíㄉㄧㄜㆷ̇tio̍h˪àiㄍㄞˋkái

  1. 錄取Iㄎㄜˋㄉㄧㄠˊkhó‑tiâuㄉㄞ˫ㄏㄚㆶ̇tāi‑ha̍k‑‑ah大學

  1. 西ㆣㄨㄢˋGuánㄒㄧㄜˋㄉㄧ˫sió‑tīˊㄏㆲㄘㄨㆤhong‑tshueㄉㄧㄠˊtiâuㄉㄧ˫tīㄑㄧㄨ˫ˋㄉㄧㄥˋtshiū‑á‑tíngㄊㆤㆷ̇the̍hㆠㆤ˫bēㄌㄜㆷ̇ㄌㄞˊlo̍h‑‑lâi