+7 = 11 

ㄎㄢkhan

  1. ㆣㄧㄣˋˋGín‑áㄍㄚ˫kāiㄎㄢㄐㄧㆵ̇˫khan‑‑tsi̍t‑ē一下

  2. ㄎㄢkhanㄉㄧㄢ˫ㄙㄨㆩ˪tiān‑suànn電線ㄎㄢkhanㄉㄧㄉㄨti‑tuㄒㄧsi蜘蛛

  3. 帶領ㄐㄧTsitˊㄏㄚㆶ̇ㄒㄧㄥha̍k‑sing˪àiㄉㄧㆶ̇ㄅㄧㄚㆵ̇ti̍k‑pia̍tㄍㄚ˫kāiㄎㄢkhan學生需要特別帶領

  4. 使有關ㄐㄧTsitㄗㄢˊtsânㄉㄞ˫ㄐㄧ˪tāi‑tsìㄇㄞ˪màiㄎㄢㄉㄧㄜㆷ̇khan‑tio̍hi牽連

  5. 西ㄒㄧ˫Sīㄒㄧㆩˋㄌㄤˊsiánn‑lângㄐㄧㄚtsiah𠢕ㆣㄠˊgâuㄎㄢkhan?ㄍㆲˋKóngㄐㄧㄚtsiahㄍㄨˋkú