+4 = 7 

ㄍㆲˊkông

  1. 情緒激動精神正常ㄌㄧㄚㆷ̇ㄍㆲˊlia̍h‑kôngㄎㄧˋㄍㆲˊkhí‑kông發狂

  1. 氣勢壯大ㄍㆲˊㄏㆲㄅㆦㆶ̇ˋkông‑hong‑po̍k‑ú

  1. ㄍㆲˊkôngㄉㄧㄢ˫ㄧㆩˋtiān‑iánn電影電影

  1. Iㄍㄧㆩˊkiânnㄍㄚkahㄐㄧㆦtsiokㄍㆲˊˊkông‑‑ê

  1. ㄐㄧTsitㄐㄧㄚtsiahㄍㄠˋˋkáu‑áㄉㆭtngㄉㆤtehㄍㆲˊkông