+8 = 11 

ㆠㄧㄥˋbíng

  1. 勇敢ㄊㆪㄎㄧ˪Thinn‑khìㄐㄧㄚtsiahㄍㄨㆩˊkuânnㄌㄧˋlíㄍㄜkoh穿ㄑㄧㄥ˫tshīngㄉㆤˋˋˊté‑ńg‑‑êㄒㄧㆵ̇ㄗㄞ˫si̍t‑tsāi˫ㄍㄠ˪ū‑kàuㆠㄧㄥˋbíng天氣穿實在

+8 = 11 

ㄇㆤˋmé

  1. 行動迅速ㄌㄧˋLíㄎㄚㄑㄧㄨˋkha‑tshiú˫ㄍㄠ˪ū‑kàuㄇㆤˋméㄙㄨㄧˊsuîㄏㆦ˫hōoㄌㄧˋlíㄊㆤㆷ̇ㄎㄧ˪the̍h‑‑khì動作馬上

  2. 旺盛強烈ㆢㄧㆵ̇ㄊㄠˊJi̍t‑thâuㄐㄧㆦtsiokㄇㆤˋméㄐㄧㆦtsiokㆡㄨㄚㆷ̇jua̍hㄏㄨㆤˋhuéㄐㄧㄣtsinㄇㆤˋmé