+7 = 12 

ㄙㆤse

  1. 密集ㄐㄧㄥ˪Tsìngㄘㄞ˪tshàiㄇㄞ˪màiㄒㄧㆫsiunnㄙㆤseㄇㄚ˫māㄇㄞ˪màiㄒㄧㆫsiunnㆠㄚㆵ̇ba̍tㄐㄧㄚtsiahㄐㄧㄥ˪tsìng˫ㄙㄨㄧˋsuí密集

+7 = 12 

ㄙㆦ˪sòo

  1. 祈禱ㄙㆦ˪ㆠㄨㄣˊsòo‑bûnㄊㄚㆶ̇tha̍kㄙㆦ˪sòo

  2. 解釋原文解釋注文ㄗㄨ˪ㄙㆦ˪tsù‑sòo