+0 = 5 

ㄅㆤㆷ̇pe̍h

  1. 口語ㄅㆤㆷ̇ㄨㆤ˫pe̍h‑uē

  2. 無味其他西ㄅㆤㆷ̇ㄅㆭ˫pe̍h‑pn̄gㄅㆤㆷ̇ㄍㄨㄣˋㄗㄨㄧˋpe̍h‑kún‑tsuí

  1. 特殊話語ㄎㄠˋㄅㆤㆷ̇kháu‑pe̍hㄘㄚㆵ̇ˋtsha̍t‑áㄅㆤㆷ̇pe̍h

  1. ㄅㆤㆷ̇ㄌㄧㄠˋㄍㄤpe̍h‑liáu‑kang功夫

+0 = 5 

ㄅㄧㆶ̇pi̍k

  1. ㄎㄧˋkhíㄅㄧㆶ̇pi̍kㄉㄨㄣˊtûnㄏㆲˊhông形容少年美女ㄅㄧㆶ̇ㄊㄧㄜˊpi̍k‑thiôㄍㄞkaiㄋㆦˋnóo

  2. 表示清楚誠實概念ㄑㄧㄥㄅㄧㆶ̇tshing‑pi̍k

  3. ㄅㄧㆶ̇ㄒㄧㄨˋpi̍k‑siúㄒㄧㄥˊㄍㄚsîng‑ka

  1. 清楚表明ㄗㄨ˫ㄅㄧㆶ̇tsū‑pi̍k