+3 = 8 

ˊ‑‑ê

  1. 表示狀態加強語氣ㄗㆤTseㄒㄧ˫sīㄏㄜˋˊhó‑‑êㄏㆤheㄒㄧ˫sīㄆㆮˋˊpháinn‑‑êㆣㄨㄚˋGuáㄐㄧㆦtsiokㄒㄧㄨ˫ㄎㄧ˪ˊsiū‑khì‑‑ê

  2. 稱呼地位特定對象ㆠㆤ˫ㄘㄞ˪ˊbē‑tshài‑‑êˊˊÔng‑‑êㄉㄤˋˊtáng‑‑ê董事長

  1. 連結表示屬性ㄗㄚㄏㆭTsa‑hngㆠㆤˋˊbé‑‑êㄉㄨㄚ˫tuāㄅㄨㄣˋpúnㄘㆤtsheh大本

  1. 形容ㄏㄨㆤHueㄒㄧ˫sīˊˊâng‑‑ê紅色ㄘㄠˋTsháuㄒㄧ˫sīㄘㆥˊtshenn‑‑ê青色

+3 = 8 

ˊ

  1. 表示所有ㆣㄨㄚˋguáˊㄘㆤtshehiˊㄇㄧㄚˊmiâ名字