+5 = 10 

ㄆㄜ˪phò

  1. ㄍㄚkaㄆㄜ˪phòㆢㄧㄣˊjînㆠㆲˊbông家庭親人死亡形容家庭不幸破滅

  2. ㄆㄜ˪ㄏㄨㄧ˪phò‑huì應酬別人自己套話

+5 = 10 

ㄆㄨㄚ˪phuà

  1. ㄆㄨㄚ˪ㄎㄧ˪Phuà‑‑khì‑‑ah!

  2. ㄆㄨㄚ˪phuàㄍㆰㄐㄧㄚ˪kam‑tsià甘蔗

  1. ㄆㄨㄚ˪phuàㄘㄠˋㄘㄨ˪ˋtsháu‑tshù‑á

  1. 時候加入特殊用語就是比例意思ㆣㆦ˫Gōoㄍㄧㄣkinˊㄗㄨㆵ̇ㆠㄧˋtsu̍t‑bíㄆㄨㄚ˪phuàㄐㄧㆵ̇tsi̍tㄍㄧㄣkinㄐㄧㆰˋtsiam‑á在來米混合