+7 = 12 

ㄉㄤˊtâng

  1. 神明在人身上展示吉凶ㄍㆤˋKéㄉㄤˊtângㄏㄞ˫ㄒㄧˋhāi‑síㄌㄤˊlâng死人ㄎㄧˋㄉㄤˊkhí‑tâng神明

+7 = 12 

ㄉㆲˊtông

  1. ㆠㆦㆶ̇ㄉㆲˊbo̍k‑tôngㄉㆲˊㄧㄠˊtông‑iâu

  2. tâng、thâng。