+7 = 13 

ㄗㄚtsat

  1. 物體相連地方ㄍㄨㄢㄗㄚkuan‑tsat地方ㄍㄧㄣㄗㄚkin‑tsat

  1. 計算物品段落單位ㄐㄧㆵ̇tsi̍tㄗㄚtsatㄍㆰㄐㄧㄚ˪kam‑tsià

  1. 節制節約ㄌㄧˋLíㄎㄞㄐㆪˊkhai‑tsînn˪àiㄗㄚㄐㄧㆵ̇˫tsat‑‑tsi̍t‑ē節制一下

+7 = 13 

ㄗㆤtseh
tsuehㄗㄨㆤㆷ

  1. 節日ㄋㄧˊㄗㆤnî‑tseh春節前後節日

  2. ㄗㆤㄎㄨㄧ˪tseh‑khuì

+7 = 13 

ㄐㄧㄚtsiat

  1. 節日ㄇㄨㄧˋMuíㄏㆲˊhôngㄍㄚkaㄐㄧㄚtsiatㄅㄨㆤ˫puēㄙㄨsuㄑㄧㄣtshin

  1. 計算時間段落單位ㄐㄧㆵ̇tsi̍tㄐㄧㄚtsiatㄎㄜ˪khò

  1. 各種演出活動進行程序ㄐㄧㄚㆠㆦㆶ̇tsiat‑bo̍k

  1. 節制ㄐㄧㄚㄧㆦtsiat‑iokㄐㄧㄚㄌㄧㆦㆶ̇tsiat‑lio̍k